- การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้ท้องถิ่น

- การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้ท้องถิ่น จำแนกตามองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น