- อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

- อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จำแนกเป็นรายปี