- อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อการนำเข้าสินค้า

- อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อการนำเข้าของสินค้า จำแนกเป็นรายปี