- อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อการส่งออกสินค้า

- อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อการส่งออกสินค้า จำแนกเป็นรายปี