- สัดส่วนการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมดต่อประชากร

- สัดส่วนการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมดต่อประชากร จำแนกเป็นรายปี