- สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากร

- สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากร จำแนกเป็นรายปี