- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อคน

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อประชากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อประชากรของการไฟฟ้านครหลวง