- การปล่อยมลพิษทางอากาศ

- ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงาน จำแนกตามชนิดของก๊าซและสาขาเศรษฐกิจ