- จำนวนวิศวกรออกแบบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

- จำนวนวิศวกรออกแบบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามรายบุคคล