- จำนวนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

- จำนวนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามรายบุคคล