- จำนวนวิทยากรผู้ฝึกอบรมสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

- จำนวนวิทยากรผู้ฝึกอบรมสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามรายบุคคล