- จำนวนผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

- จำนวนผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำแนกตามรายบุคคล