1. การจัดหาพลังงาน

1.1 การผลิตพลังงาน

1.1.1 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์

1.1.2 การผลิตพลังงานทดแทนและหมุนเวียน

1.2 การนำเข้า

1.1.3 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

- ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพ

- ปริมาณการผลิตเอทานอล

- ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล

- ปริมาณการผลิตไบโอแก๊ส (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)

- ปริมาณการผลิตไบโอแก๊ส (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

- ปริมาณการผลิตไบโอแก๊ส (สำนักงานพลังงานจังหวัด)1.1.4 การผลิตพลังงานอื่น

1.2.2 การนำเข้าพลังงานหมุนเวียน

2.1.2 การใช้พลังงานทดแทนและหมุนเวียน

- ปริมาณการใช้พลังงานจากฟืน

- ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่าน

- ปริมาณการใช้พลังงานจากแกลบ

- ปริมาณการใช้พลังงานจากกากอ้อย

2.1.3 ผู้ประกอบการ

2.3.2 การส่งออกพลังงานหมุนเวียน

2.3.3 การส่งออกพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ

3.3 มูลค่าการใช้

- มูลค่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย

- มูลค่าการใช้ถ่านหิน

- มูลค่าการใช้ลิกไนต์

- มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป

- มูลค่าการใช้ก๊าซธรรมชาติ

- มูลค่าการใช้ไฟฟ้า

- มูลค่าการใช้พลังงานจากฟืน

- มูลค่าการใช้พลังงานจากถ่าน

- มูลค่าการใช้พลังงานจากแกลบ

- มูลค่าการใช้พลังงานจากกากอ้อย

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาเกษตรกรรม

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาเหมืองแร่

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาอุตสาหกรรมการผลิต

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาการก่อสร้าง

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาบ้านที่อยู่อาศัย

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาธุรกิจการค้า

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาการขนส่ง

3.4 มูลค่าการขาย

2. การใช้พลังงาน

2.1 การใช้ตามประเภทพลังงาน

2.1.1 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์

- ปริมาณการใช้ถ่านหิน

- ปริมาณการใช้ลิกไนต์

- ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาณการใช้น้ำมันดิบและวัตถุดิบเข้าขบวนการกลั่นจากผู้ผลิต

- ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป

- ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ

- ปริมาณการใช้ LPG

- ปริมาณการใช้ก๊าซโปรเพน

- ปริมาณการใช้ก๊าซบิวเทน

- ปริมาณการจำหน่ายไบโอดีเซลจากผู้ผลิต

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

- การขายน้ำมันดิบจากแหล่งผลิต

- การขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิต

- การขายคอนเดนเสทจากแหล่งผลิต

- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (เฉพาะกทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)

- พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)

- ผู้ใช้ไฟฟ้า (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)

- พลังงานที่จำหน่ายและใช้ (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)

- จำนวนสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง

- จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)

- จำนวนสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

2.2 การใช้ตามสาขาเศรษฐกิจ

2.3 การส่งออก

2.3.1 การส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์

- ปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบ

- ปริมาณการส่งออกคอนเดนเสท

- ปริมาณการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ

- ปริมาณการส่งออกก๊าซโปรเพน

- ปริมาณการส่งออกก๊าซบิวเทน

- ปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป

- ปริมาณการส่งออกไฟฟ้า

9. มลพิษทางอากาศ

10. บุคลากรพลังงาน

10.3 ผู้ผ่านการอบรมบุคลากร

- จำนวนผู้ผ่านการอบรมบุคลากรดูแลร้านจำหน่ายก๊าซ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210