1. การจัดหาพลังงาน

1.1 การผลิตพลังงาน

1.1.3 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

- ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพ (อ่าน 58 ครั้ง)

- ปริมาณการผลิตเอทานอล (อ่าน 77 ครั้ง)

- ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล (อ่าน 273 ครั้ง)

- ปริมาณการผลิตไบโอแก๊ส (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)

- ปริมาณการผลิตไบโอแก๊ส (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน)

1.1.4 การผลิตพลังงานอื่น

1.2 การนำเข้า

1.2.2 การนำเข้าพลังงานหมุนเวียน

2. การใช้พลังงาน

2.1 การใช้ตามประเภทพลังงาน

2.1.1 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์

- ปริมาณการใช้ถ่านหิน (อ่าน 62 ครั้ง)

- ปริมาณการใช้ลิกไนต์ (อ่าน 64 ครั้ง)

- ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาณการใช้น้ำมันดิบและวัตถุดิบเข้าขบวนการกลั่น

จากผู้ผลิต (อ่าน 65 ครั้ง)

- ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป (อ่าน 58 ครั้ง)

- ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ (อ่าน 84 ครั้ง)

- ปริมาณการใช้ LPG (อ่าน 68 ครั้ง)

- ปริมาณการใช้ก๊าซโปรเพน (อ่าน 68 ครั้ง)

- ปริมาณการใช้ก๊าซบิวเทน (อ่าน 63 ครั้ง)

- ปริมาณการจำหน่ายไบโอดีเซลจากผู้ผลิต

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (อ่าน 61 ครั้ง)

- การขายน้ำมันดิบจากแหล่งผลิต (อ่าน 95 ครั้ง)

- การขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิต (อ่าน 56 ครั้ง)

- การขายคอนเดนเสทจากแหล่งผลิต (อ่าน 45 ครั้ง)

- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (เฉพาะกทม. นนทบุรี

และสมุทรปราการ) (อ่าน 63 ครั้ง)

- พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี

และสมุทรปราการ) (อ่าน 61 ครั้ง)

- ผู้ใช้ไฟฟ้า (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) (อ่าน 56 ครั้ง)

- พลังงานที่จำหน่ายและใช้ (ไม่รวม กทม. นนทบุรี

และสมุทรปราการ) (อ่าน 52 ครั้ง)

- จำนวนสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง (อ่าน 66 ครั้ง)

- จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) (อ่าน 179 ครั้ง)

- จำนวนสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (อ่าน 57 ครั้ง)

2.1.2 การใช้พลังงานทดแทนและหมุนเวียน

- ปริมาณการใช้พลังงานจากฟืน

- ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่าน

- ปริมาณการใช้พลังงานจากแกลบ

- ปริมาณการใช้พลังงานจากกากอ้อย

2.1.3 ผู้ประกอบการ

2.3 การส่งออก

2.3.1 การส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์

- ปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบ

- ปริมาณการส่งออกคอนเดนเสท

- ปริมาณการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ (อ่าน 46 ครั้ง)

- ปริมาณการส่งออกก๊าซโปรเพน

- ปริมาณการส่งออกก๊าซบิวเทน

- ปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง (อ่าน 128 ครั้ง)

- ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป (อ่าน 79 ครั้ง)

- ปริมาณการส่งออกไฟฟ้า (อ่าน 72 ครั้ง)

2.3.2 การส่งออกพลังงานหมุนเวียน

2.3.3 การส่งออกพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ

3. มูลค่าพลังงาน

3.1 มูลค่าการนำเข้า

3.3 มูลค่าการใช้

- มูลค่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (อ่าน 60 ครั้ง)

- มูลค่าการใช้ถ่านหิน (อ่าน 50 ครั้ง)

- มูลค่าการใช้ลิกไนต์ (อ่าน 50 ครั้ง)

- มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป

- มูลค่าการใช้ก๊าซธรรมชาติ (อ่าน 49 ครั้ง)

- มูลค่าการใช้ไฟฟ้า (อ่าน 60 ครั้ง)

- มูลค่าการใช้พลังงานจากฟืน

- มูลค่าการใช้พลังงานจากถ่าน

- มูลค่าการใช้พลังงานจากแกลบ

- มูลค่าการใช้พลังงานจากกากอ้อย

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาเกษตรกรรม

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาเหมืองแร่

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาอุตสาหกรรมการผลิต

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาการก่อสร้าง

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาบ้านที่อยู่อาศัย

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาธุรกิจการค้า

- มูลค่าการใช้พลังงานสาขาการขนส่ง

3.2 มูลค่าการส่งออก

- มูลค่าการส่งออกน้ำมันดิบ

- มูลค่าการส่งออกคอนเดนเสท

- มูลค่าการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป (อ่าน 73 ครั้ง)

- มูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

- มูลค่าการส่งออกถ่าน (อ่าน 96 ครั้ง)

- มูลค่าการส่งออกเอทานอล

4. ปริมาณสำรองพลังงาน

5. ราคา

- ราคาการนำเข้าน้ำมันดิบ

- ราคาการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (อ่าน 54 ครั้ง)

- ราคาการขายส่งน้ำมันสำเร็จรูปหน้าโรงกลั่น (อ่าน 79 ครั้ง)

- ราคาการขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร

- ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นำเข้า (อ่าน 55 ครั้ง)

- ราคาน้ำมันดิบ (อ่าน 50 ครั้ง)

- ราคาก๊าซธรรมชาติ (อ่าน 126 ครั้ง)

- ราคาคอนเดนเสท (อ่าน 129 ครั้ง)

6. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

7. รายได้รัฐบาล

8. ตัวชี้วัดด้านพลังงาน

9. มลพิษทางอากาศ

10. บุคลากรพลังงาน

10.3 ผู้ผ่านการอบรมบุคลากร

- จำนวนผู้ผ่านการอบรมบุคลากรดูแลร้านจำหน่ายก๊าซ

10.2 ผู้ตรวจสอบ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210