5. สินทรัพย์และการออมของครัวเรือน

1) มูลค่าสินทรัพย์เฉลี่ยของครัวเรือน

2) ครัวเรือนที่มีสินทรัพย์

3) การออมของครัวเรือน

4) ทรัพย์สินเกษตร

7. การกระจายรายได้

9. ความยากจน

1) เส้นความยากจน (Poverty line) ด้านรายจ่าย

2) คนจนด้านรายจ่าย

3) สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย

4) สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย ระดับอำเภอ ตำบล

5) ครัวเรือนยากจน

6) ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio) ด้านรายจ่าย ระดับประเทศ

7) ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio) ด้านรายจ่าย ระดับภาค จังหวัดเขตการปกครอง อำเภอ ตำบล

8) ความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty) ด้านรายจ่ายระดับประเทศ

9) ความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty) ด้านรายจ่าย ระดับภาคจังหวัด เขตการปกครอง อำเภอ ตำบล

10) สัดส่วนคนจนด้านอาหาร

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210