สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

2. รายได้ของครัวเรือน

3. ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

4. หนี้สินของครัวเรือน

1) หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน (อ่าน 97 ครั้ง)

2) ครัวเรือนที่มีหนี้สิน (อ่าน 81 ครั้ง)

3) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของครัวเรือน

4) เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน (อ่าน 77 ครั้ง)

5) หนี้สินเกษตร (อ่าน 72 ครั้ง)

5. สินทรัพย์และการออมของครัวเรือน

1) มูลค่าสินทรัพย์เฉลี่ยของครัวเรือน

2) ครัวเรือนที่มีสินทรัพย์

3) การออมของครัวเรือน

4) ทรัพย์สินเกษตร (อ่าน 74 ครั้ง)

6. หลักประกันของครัวเรือน

7. การกระจายรายได้

1) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของครัวเรือน (อ่าน 145 ครั้ง)

2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของประชากร (อ่าน 97 ครั้ง)

3) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของประชากรระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล

4) สัดส่วนรายได้ของประชากร (อ่าน 272 ครั้ง)

9. ความยากจน

1) เส้นความยากจน (Poverty line) ด้านรายจ่าย (อ่าน 108 ครั้ง)

2) คนจนด้านรายจ่าย (อ่าน 76 ครั้ง)

3) สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (อ่าน 185 ครั้ง)

4) สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย ระดับอำเภอ ตำบล

5) ครัวเรือนยากจน (อ่าน 89 ครั้ง)

6) ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio) ด้านรายจ่าย ระดับประเทศ (อ่าน 83 ครั้ง)

7) ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio) ด้านรายจ่าย ระดับภาค จังหวัด เขตการปกครอง อำเภอ ตำบล

8) ความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty) ด้านรายจ่ายระดับประเทศ (อ่าน 87 ครั้ง)

9) ความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty) ด้านรายจ่าย ระดับภาคจังหวัด เขตการปกครอง อำเภอ ตำบล

10) สัดส่วนคนจนด้านอาหาร (อ่าน 72 ครั้ง)

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210