1. การเงินการธนาคาร

1.2 สถาบันการเงิน

ธนาคารพาณิชย์

ยอดคงค้าง NPLs

บริษัทหลักทรัพย์

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

NPLและ NPA ของAMC

Delinquency

กองทุนเพื่อการออม และการลงทุนของชุมชนในรูปแบบต่างๆ

กองทุนที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล

2. การประกันภัย

2.3 ตัวแทนนายหน้า

2.4 เสถียรภาพและความเสี่ยงการประกันภัย

เสถียรภาพและความเสี่ยงการประกันภัย

3. ระบบการชำระเงิน

4. สถิติเศรษฐกิจการเงิน

สถิติการเงิน

สถิติดุลการชำระเงิน

Financial Account

Financial Inclusion

Financial Account ของสถาบันการเงินอื่น

Public Sector Statistics

5. ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ

Financial Soundness Indicators

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210