1. การเงินการธนาคาร

1.1 ตลาดการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยน (อ่าน 85 ครั้ง)

อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ค่าธรรมเนียม (อ่าน 114 ครั้ง)

การบริหารสภาพคล่องของ ธปท. (อ่าน 49 ครั้ง)

ตราสารการเงิน (อ่าน 45 ครั้ง)

ตราสารหนี้ (อ่าน 65 ครั้ง)

ตลาดทุน (อ่าน 50 ครั้ง)

ตราสารทุน (อ่าน 46 ครั้ง)

กองทุนรวม (อ่าน 51 ครั้ง)

ตราสารอนุพันธ์ (อ่าน 61 ครั้ง)

จํานวนบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (อ่าน 55 ครั้ง)

ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (อ่าน 56 ครั้ง)

ข้อมูลเพื่อวัดระดับการพัฒนาตลาดการเงิน

1.2 สถาบันการเงิน

ธนาคารพาณิชย์ (อ่าน 368 ครั้ง)

ยอดคงค้าง NPLs (อ่าน 56 ครั้ง)

บริษัทหลักทรัพย์ (อ่าน 50 ครั้ง)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (อ่าน 49 ครั้ง)

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

NPLและ NPA ของAMC (อ่าน 73 ครั้ง)

Delinquency

กองทุนเพื่อการออม และการลงทุนของชุมชนในรูปแบบต่างๆ

กองทุนที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล

2. การประกันภัย

2.2 การประกันวินาศภัย

กำไรขาดทุน (อ่าน 39 ครั้ง)

งบดุล (อ่าน 40 ครั้ง)

กรมธรรม์ธุรกิจประกันวินาศภัย (อ่าน 46 ครั้ง)

ค่าสินไหมทดแทน (อ่าน 46 ครั้ง)

เบี้ยประกันวินาศภัย (อ่าน 62 ครั้ง)

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (อ่าน 48 ครั้ง)

2.1 การประกันชีวิต

กําไรขาดทุน (อ่าน 48 ครั้ง)

งบดุล (อ่าน 47 ครั้ง)

เบี้ยประกันภัย (อ่าน 43 ครั้ง)

กรมธรรม์ธุรกิจประกันชีวิต (อ่าน 47 ครั้ง)

ข้อมูลอื่นๆ (อ่าน 49 ครั้ง)

2.3 ตัวแทนนายหน้า

คนกลางประกันภัย (อ่าน 49 ครั้ง)

2.4 เสถียรภาพและความเสี่ยงการประกันภัย

เสถียรภาพและความเสี่ยงการประกันภัย

4. สถิติเศรษฐกิจการเงิน

สถิติการเงิน (อ่าน 97 ครั้ง)

สถิติดุลการชำระเงิน (อ่าน 105 ครั้ง)

Financial Account (อ่าน 63 ครั้ง)

Financial Inclusion

Financial Account ของสถาบันการเงินอื่น

Public Sector Statistics

5. ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ

Financial Soundness Indicators

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210