Transport Data

1. Transport Infrastructure and Facilities

1.1 Road Transport Infrastructure and Facilities

- เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวง (อ่าน 109 ครั้ง)

- เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท

- เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางพิเศษ (อ่าน 55 ครั้ง)

- เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกทม.

- เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

- เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน

- ระยะทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดของทางหลวง (อ่าน 80 ครั้ง)

- เส้นทางที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนของทางหลวง

- เส้นทางที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนของทางหลวงชนบท

- สะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวง

- สะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท

- เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง

- จำนวนสถานีขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร

- สถานีขนส่งสินค้า

- สถานีขนส่งผู้โดยสาร

1.2 Rail Transport Infrastructure and Facilities

- เส้นทางรถไฟ (อ่าน 283 ครั้ง)

- เส้นทางรถไฟ Airport Rail Link (อ่าน 61 ครั้ง)

- เส้นทางรถไฟฟ้า MRT (อ่าน 54 ครั้ง)

- เส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส (อ่าน 60 ครั้ง)

- เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับอาเซียน

- สถานีรถไฟ

- สถานีรถไฟ Airport Rail Link (อ่าน 55 ครั้ง)

- สถานีรถไฟฟ้า MRT (อ่าน 45 ครั้ง)

- สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส (อ่าน 52 ครั้ง)

- สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) (อ่าน 85 ครั้ง)

- สถานีขนถ่ายตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ (CY) (อ่าน 96 ครั้ง)

1.3 Water Transport Infrastructure and Facilities

1.4 Air Transport Infrastructure and Facilities

- ท่าอากาศยาน (อ่าน 70 ครั้ง)

2. Transport Fleet

2.1 Road Transport Fleet

- รถจดทะเบียนสะสม (อ่าน 62 ครั้ง)

- รถจดทะเบียนใหม่ (อ่าน 56 ครั้ง)

- รถใหม่ (ป้ายแดง) (อ่าน 47 ครั้ง)

- จำนวนรถโดยสาร บขส.

- รถตรวจสภาพ (อ่าน 45 ครั้ง)

- จำนวนรถโดยสาร ขสมก.

- จำนวนรถจำแนกตามการถือครองกรรมสิทธิ์

- จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ (อ่าน 48 ครั้ง)

- จำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบการ (อ่าน 51 ครั้ง)

2.3 Water Transport Fleet

- จำนวนเรือ

- จำนวนใบอนุญาตใช้เรือ

- จำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ

2.4 Air Transport Fleet

- จำนวนอากาศยานจดทะเบียน (อ่าน 54 ครั้ง)

- จำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ

3. Transport Flows

3.1 Road Transport Flows

- ดัชนีการจราจรติดขัด (อ่าน 101 ครั้ง)

- ความเร็วเฉลี่ยในเส้นทางต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวง

- ความเร็วเฉลี่ยบนถนนสายหลัก

- ความเร็วที่ใช้ในการเดินทางบนทางพิเศษ

- ความเร็วเฉลี่ยในเส้นทางต่างๆ

- ปริมาณจราจรทางถนน (อ่าน 95 ครั้ง)

- ปริมาณการจราจรทางถนนบนเส้นทางเชื่อมชายแดน (อ่าน 55 ครั้ง)

- ปริมาณจราจรและรายได้บนทางพิเศษ (อ่าน 73 ครั้ง)

- ปริมาณจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางพิเศษแต่ละสายทาง (อ่าน 53 ครั้ง)

- ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (อ่าน 109 ครั้ง)

- ปริมาณการจราจรบนทางหลวงชนบท

- ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรบนถนนทางหลวง

เชื่อมชายแดน

- ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรบนถนนเลียบเขตชายแดน

- ความหนาแน่นของการจราจรโดยรถบรรทุก

- ระยะเวลาที่รอคอยยานพาหนะเฉลี่ย

- จำนวนเที่ยวที่บรรทุกเฉลี่ยต่อยานพาหนะ

- สัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า

- จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการการขนส่งทางถนน

- จำนวนผู้โดยสารรถแท็กซี่

- จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถ บขส. และรถร่วมเอกชน

- จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถ ขสมก. และรถร่วมเอกชน

- กิโลเมตรบริการ บขส.

- กิโลเมตรบริการ ขสมก.

- จำนวนเที่ยววิ่ง (บขส.)

- จำนวนเที่ยววิ่ง (ขสมก.)

- คัน-กิโลเมตรที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ

- การขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศ (กรมทางหลวง)

- การขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศ (ไปรษณีย์ไทย)

- Load Factor ของยานพาหนะทางบก

- อัตราการบรรทุกต่อเที่ยว

3.2 Rail Transport Flows

- ระยะเวลาเฉลี่ยของรถโดยสาร (อ่าน 61 ครั้ง)

- ระยะทางเฉลี่ยของรถสินค้า

- ความเร็วเฉลี่ยในเส้นทางต่าง ๆ ของรถไฟ (อ่าน 109 ครั้ง)

- ความเร็วเฉลี่ยในเส้นทางต่าง ๆ ของรถไฟฟ้า MRT

- ความเร็วเฉลี่ยในเส้นทางต่าง ๆ ของรถไฟฟ้า บีทีเอส (อ่าน 76 ครั้ง)

- ระยะเวลาเฉลี่ยของการขนส่งสินค้าทางรถไฟ

- ระยะเวลาการขนส่งระหว่างสถานีรถไฟ

- ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าทางรถไฟ ที่ ICD

- ความล่าช้าของขบวนรถสินค้าทางรถไฟ

- ระยะทางในการบริการรถไฟโดยสาร (อ่าน 56 ครั้ง)

- ระยะทางในการให้บริการรถไฟฟ้า MRT

- ระยะทางในการบริการรถไฟฟ้า บีทีเอส (อ่าน 52 ครั้ง)

- ความถี่ของขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าแยกตามสายทาง (อ่าน 92 ครั้ง)

- ปริมาณการเดินทางทางรถไฟ (อ่าน 65 ครั้ง)

- จำนวนเที่ยวรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

- จำนวนเที่ยวรถไฟที่บรรทุกเฉลี่ยต่อขบวน

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางรถไฟเฉลี่ยต่อหน่วย ตัน-กม.

- ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระยะทางที่เดินทางทางรถไฟ

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยว

- ความหนาแน่นของตู้สินค้า ที่ขนส่งทางรถไฟ

- ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ (อ่าน 75 ครั้ง)

- จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT

- ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

- ปริมาณที่นั่งรถไฟ (อ่าน 50 ครั้ง)

- การขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรถไฟ

- ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางรถไฟ

- ความต้องการขนส่งในรอบปีทางรถไฟ

3.3 Water Transport Flows

- ปริมาณการเดินทางทางน้ำ

- จำนวนเที่ยวที่บรรทุกสินค้าเฉลี่ยต่อยานพาหนะทางน้ำ

- ผู้โดยสารที่ใช้บริการทางน้ำ (อ่าน 57 ครั้ง)

- การขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำ (อ่าน 59 ครั้ง)

- การขนส่งสินค้าภายในประเทศทางชายฝั่ง (อ่าน 50 ครั้ง)

- Load Factor ของยานพาหนะทางน้ำ

- ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งทางน้ำ (อ่าน 52 ครั้ง)

- ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางน้ำ (การท่าเรือ) (อ่าน 86 ครั้ง)

- จำนวนเรือที่ผ่านเข้าออกประเทศ (อ่าน 53 ครั้ง)

- จำนวนตู้สินค้าเฉลี่ยที่สามารถยกขึ้นและ

ยกลงต่อชั่วโมง (อ่าน 54 ครั้ง)

3.4 Air Transport Flows

- จำนวนเที่ยวบิน (อ่าน 57 ครั้ง)

- จำนวนชั่วโมงบินที่ให้บริการ

- การขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ (อ่าน 79 ครั้ง)

- ความถูกต้องของสินค้าที่จัดส่งทางอากาศ

- จำนวนเที่ยวบินบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ (อ่าน 48 ครั้ง)

- จำนวนเที่ยวที่บรรทุกเฉลี่ยต่อยานพาหนะทางอากาศ

- ระยะทางเฉลี่ยที่ขนส่งทางอากาศ

- จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทางอากาศ (อ่าน 50 ครั้ง)

- ปริมาณที่นั่งเครื่องบิน

- Load Factor ของยานพาหนะทางอากาศ

- ความหนาแน่นของตู้สินค้าทางอากาศ

4. Transport Costs

4.1 Road Transport Costs

- ต้นทุนค่าขนส่ง

4.2 Rail Transport Costs

- ต้นทุนค่าขนส่ง

4.4 Air Transport Costs

5. Transport Charges

5.3 Water Transport Charges

- อัตราค่าโดยสารทางเรือ

- อัตราค่าระวาง

- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้ท่าเรือ (อ่าน 55 ครั้ง)

5.4 Air Transport Charges

- อัตราค่าธรรมเนียมการบิน (อ่าน 48 ครั้ง)

- อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน

6. Transport Firms

6.1 General Transport Firms

- จำนวนผู้ประกอบการขนส่งที่จดทะเบียน

- จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง

- รายได้จากการดำเนินงานประกอบกิจการขนส่ง

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานประกอบกิจการขนส่ง

- ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่ใช้ในการขนส่ง

6.2 Road Transport Firms

- จำนวนพนักงานในสถานประกอบการขนส่ง

- จำนวนพนักงาน บขส.

- จำนวนพนักงาน ขสมก.

- จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง

- จำนวนผู้ประกอบการเดินรถ บขส.

- จำนวนผู้ประกอบการเดินรถ ขสมก.

- จำนวนผู้ประกอบการขนส่งคลังสินค้าและ Freight forwarder

- รายได้จากค่าโดยสาร

- รายได้ของการให้บริการรถโดยสาร ขสมก.

- ต้นทุนเฉลี่ยการขนส่ง

- ค่าธรรมเนียมที่รัฐเก็บได้ (อ่าน 52 ครั้ง)

- รายได้จากค่าโดยสาร ขสมก.

- ค่าใช้จ่ายการให้บริการรถโดยสาร บขส.

- ค่าใช้จ่ายการให้บริการรถโดยสาร ขสมก.

- ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน (อ่าน 66 ครั้ง)

- รายรับจากการบรรทุกสินค้า

- รายรับของการขนสินค้า

- ค่าใช้จ่ายการให้บริการบรรทุก

6.3 Rail Transport Firms

- จำนวนพนักงาน รฟท. (อ่าน 79 ครั้ง)

- จำนวนพนักงาน รฟม. และผู้รับสัมปทาน

- รายได้ค่าโดยสารรถไฟ (อ่าน 79 ครั้ง)

- รายได้เฉลี่ยของการให้บริการรถไฟโดยสาร

- รายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT

- รายรับของการให้บริการรถไฟฟ้า MRT

- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรถไฟฟ้า MRT

6.4 Water Transport Firms

- จำนวนผู้ประกอบการทางน้ำ

6.5 Air Transport Firms

7. Transport Demand

7.1 Population

- จำนวนประชากรและบ้าน

- จำนวนผู้พิการ (อ่าน 49 ครั้ง)

7.2 Agricultural Production

- ผลผลิตทางการเกษตร

7.3 Industrial Production

- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

- ผลผลิตภาคการเหมืองแร่ (อ่าน 44 ครั้ง)

- ปริมาณการใช้แร่ (อ่าน 47 ครั้ง)

7.4 Others

- จำนวนนักท่องเที่ยว (อ่าน 58 ครั้ง)

- บุคลากรด้านการขนส่งทางน้ำ (อ่าน 48 ครั้ง)

- บุคลากรด้านการขนส่งทางราง

- บุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศ (อ่าน 44 ครั้ง)

- จำนวนคนประจำเรือ

- จำนวนนักบินที่ได้รับอนุญาต

- จำนวนผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง (อ่าน 60 ครั้ง)

8. Macro-Economic and Related Data

- ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

- ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านแดน

9. Transport Projects Monitoring/Evaluation Data

9.1 General – Transport Projects Monitoring/Evaluation Data

9.2 Road Transport Projects

- เงินลงทุนในการสร้างทางหลวง

- เงินลงทุนในการสร้างทางหลวงชนบท

- เงินลงทุนในการสร้างทางพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทาง

9.3 Rail Transport Projects

- เงินลงทุนในการสร้างทางรถไฟ

- เงินลงทุนสร้างระบบรถไฟ

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทางรถไฟ

- เงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า MRT

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทางรถไฟฟ้า MRT

- เงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า BTS (อ่าน 58 ครั้ง)

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทางรถไฟฟ้า BTS (อ่าน 74 ครั้ง)

9.5 Air Transport Projects

- เงินลงทุนในโครงการสร้างท่าอากาศยาน

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาท่าอากาศยาน

9.6 Multi-Modal Transport Projects

- เงินลงทุนในการสร้างเส้นทางขนส่ง

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทางการขนส่ง

10. Transport Energy and Environment

- ราคาพลังงานเฉลี่ยต่อหน่วย

- ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ของ ขสมก. (อ่าน 51 ครั้ง)

- ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ของ บขส.

- ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ของ รฟท.

- ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการเดินรถไฟฟ้า MRT

- ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการเดินรถไฟฟ้า BTS

- ปริมาณการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง (อ่าน 63 ครั้ง)

- ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการเดินอากาศ

- การปล่อยมลพิษในการบริการขนส่ง

11. Transport Rules

11.1 General - Transport Rules

- การสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ได้รับ

จากกฎหมายและข้อบังคับ

- จำนวนสิ่งผิดกฎหมายที่ตรวจพบ

- จำนวนท่าขนส่งที่ผิดกฎหมาย

- จำนวนยานพาหนะที่ผิดกฎหมาย

11.2 Road Transport Rules

- ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินทาง (อ่าน 47 ครั้ง)

- ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินทาง

- น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต (อ่าน 97 ครั้ง)

- น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต (อ่าน 53 ครั้ง)

- รถบรรทุกสินค้าเกินพิกัด

11.3 Rail Transport Rules

- ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินรถไฟ (อ่าน 55 ครั้ง)

- น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตให้ขนส่งสินค้าทางรถไฟ

- ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินรถไฟฟ้า MRT (อ่าน 47 ครั้ง)

- ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในการเดินรถไฟฟ้า BTS (อ่าน 60 ครั้ง)

- พื้นที่รถไฟที่ถูกบุกรุก

11.4 Water Transport Rules

12. Transport Safety

12.1 Equipment

- ระบบป้องกันภัยในรถสาธารณะ

- จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้กับงานกู้ภัยของทางหลวง

- จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้กับงานกู้ภัยของทางหลวงชนบท

- จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้กับงานกู้ภัยทางรถไฟ

- จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้กับงานกู้ภัยทางน้ำ (อ่าน 50 ครั้ง)

12.2 Accident

- จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตทางน้ำ

- จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตทางอากาศ

- จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตจากการขนส่ง

ทางหลวง (อ่าน 53 ครั้ง)

- จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตจากการขนส่ง

ทางหลวงชนบท (อ่าน 46 ครั้ง)

- จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตการทางพิเศษ (อ่าน 46 ครั้ง)

- จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตจากการขนส่งทางรถไฟ

- อาชญากรรม จากการขนส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT

- จำนวนอุบัติเหตุ จากการขนส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT

- จำนวนอุบัติเหตุ/ อาชญากรรม จากการขนส่งผู้โดยสาร

รถไฟฟ้า BTS (อ่าน 44 ครั้ง)

- จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตจาก สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ (อ่าน 46 ครั้ง)

12.3 Others

- จำนวนแท็กซี่ที่ก่อเหตุอาชญากรรม

- พื้นที่ที่โดยน้ำกัดเซาะ (อ่าน 48 ครั้ง)

กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (Logistics Activities)

8. Materials Handling and Packaging (การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อ)

ดัชนีชี้วัดการขนส่งและโลจิสติกส์

1. Logistics Performance Index (ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์)

- ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International LPI)

- ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (Domestic LPI)

2. IMD

- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Basic Infrastructure) โดย IMD

3. Enabling Trade Index : ETI (ดัชนีวัดความสามารถในการอำนวยความสะดวกทางการค้า)

- การเข้าถึงตลาด (Market Access)

- การบริหารจัดการ ณ จุดผ่านแดน (Border Administration)

- โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งและการสื่อสาร (Transport and communications infrastructure)

- สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment)

4. ดัชนีวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานท่าเรือ

5. ต้นทุนโลจิสติกส์

ข้อมูลการขนส่งและโลจิสติกส์จากการสำรวจ

1. ข้อมูลการขนส่งและจราจร

- ระยะทางเฉลี่ยในการขนส่งสินค้า

- ระยะทางที่เดินทางเฉลี่ย

- การเดินทางเฉลี่ยต่อวัน

- ระยะทางเฉลี่ยที่ขนส่ง

- ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินทาง

- ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการขนส่ง

- ระยะเวลาที่รอคอยยานพาหนะเฉลี่ย

- ระยะเวลาที่เดินทางออกจากจุดเริ่มต้นมายังท่าขนส่ง

- ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินทางบนถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร (อ่าน 66 ครั้ง)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- ค่าเสียเวลาในการเดินทาง

- จำนวนเที่ยวที่บรรทุกเฉลี่ยต่อยานพาหนะ

- ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการขนส่ง

- ระยะทางเฉลี่ยที่ขนส่ง

- ระยะทางที่ขนส่ง

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเฉลี่ยต่อหน่วยน้ำหนัก

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเฉลี่ยตามกลุ่มชนิดสินค้า

- ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระยะทางที่เดินทาง

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยว

- ต้นทุนค่าขนส่ง

- ต้นทุนเฉลี่ยการขนส่ง

- ความต้องการขนส่งในรอบปี

4. ข้อมูลการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Goverment Strategic Infomation Center, National Statistical Office

เลขที่ 120 หมู่ที่3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขคหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210